top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Ünal&Partners Hukuk Bürosu olarak işbu bilgi metnimizde gündelik hayatta en sık karşılaşan uyuşmazlıklardan biri olan ürün/hizmet sunumunda yaşanan memnuniyetsizlikten dolayı Tüketici Hakem Heyetine gerçekleştirilecek başvuru yöntemlerini ve detaylarını inceledik.

Tüketici Hakem Heyeti nedir? Kimlerden oluşur?


Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur.


Tüketici Hakem Heyetlerine nasıl başvuru yapılır?


Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılacak başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır.

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.

Başvuru formu kullanılmadan yapılan başvurularda ise aşağıda yer alan bilgilerin yer alması zorunludur:

· Başvuru Sahibinin Adı, Soyadı,

· Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (Yabancılar İçin Pasaport Fotokopisi ve Pasaport Numarası),

· Adresi ve Varsa Diğer İletişim Bilgileri,

· Başvuranın İlgili Talebi,

· Türk Lirası Cinsinden Uyuşmazlık Değeri Ve

· Şikayet Edilene İlişkin Bilgiler.

Uyuşmazlık değerinin döviz cinsinden olması durumunda, söz konusu değer başvuru tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği efektif döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası’na çevrilecektir.

Yukarıda yer alan bilgi ve belge şartlarının tamamlanması akabinde, şahsen veya hukuk büromuz nezdinde yer alan avukatlarımız aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.


Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruların şekli şartı var mıdır? Sözlü başvuru yapılabilir mi?


Yapılacak olan tüm başvurular yukarıda sıraladığımız şartları sağlamalı ve yazılı şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle Tüketici Hakem Heyetlerine sözlü başvuru gerçekleştirilememektedir.


2022 yılı için Tüketici Hakem Heyeti’nin görev alanına giren parasal sınırlar nelerdir?


Tüketici Hakem Heyeti’ne gerçekleştirilecek olan başvurularda başvuruya konu ürünlerin değerine göre ilgilenecek olan mercii değişiklik göstermektedir. Şöyle ki:

· 10.280,00 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine,


· Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280,00 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,


· Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430,00 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine,


· Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280,00 (onbinikiyüzseksen) Türk Lirası ile 15.430,00 (onbeşbindörtyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması gerekmektedir.


15.430,00 Türk Lirası’nın üzerinde değeri bulunan tüketici kaynaklı uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetine başvurulabilir mi?


2022 yılı için, 15.430 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvuru yapılamaz. Bu meblağı geçen uyuşmazlıkların çözümü için 6502 sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 73/A maddesi kapsamında, Ünal&Partners olarak hukuk büromuzun da uzmanlık alanlarından olan ve tarafınıza her zaman destek sağlanabileceği üzere, öncelikle dava şartı olan arabuluculuk müessesesine ve ardından tüketici mahkemelerine; tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurularak dava dosyası oluşturulması gerekecektir.

Hangi Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir?


Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

Tüketici Hakem Heyetleri bulunmayan yerlerde başvurular nasıl yapılır?


Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS’e kaydedilmektedir.


Tüketici Hakem Heyetleri ne kadar sürede karar verir?


Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir. Tarafların ivedi inceleme talebinde bulunması ve talebin başkan tarafından uygun görülmesi halinde ise başvurular tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınabilir.


Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarının yerine getirilmesi nasıl sağlanabilir?


Her ne kadar firmalar genellikle olası itirazları bulunmadığı sürece Tüketici Hakem Heyeti tarafından alınan kararlara riayet ederek taraflarına tebliğin gerçekleşmesinden itibaren yerine getiriyor olsalar da bazıları bu konuda sıkıntı çıkarabilmektedirler.


Tüketici hakem heyetlerinin kararları aynı mahkeme kararları gibi tarafları bağlayıcı birer ilam niteliğindedirler. Söz konusu kararlar yerine getirilmezse, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamında ilamların icrası hükümlerine göre kararın uygulanmasına yönelik işlemler için avukatlarımızın da tarafınıza sağlayacağı destek ile ilgili icra dairesine başvurulabilir.


Tüketici Hakem Heyetlerinin kararlarına karşı itiraz edilebilir mi?


Ve son olarak taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesine, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır.


Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler normalde ödemeleri gereken itiraz harçlarından muaf tutulmuşlardır. Ancak söz konusu itirazın gerçekleşmesinden doğacak olan Mahkemeye ait gider avansının ödenmesi gerekecektir.


Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Her iki tarafın da istinaf ve/veya temyiz yoluna giderek kararın icra edilmesinin uzatılmasının önüne geçilmek istenmiş ve Hakem Heyeti’nin temelinde yatan gaye olan nihai sonuca hızla varılması ve ilgil Mahkemelerin bu yönden işgüçlerinin azaltılması hedeflenmiştir.


Ünal § Partners Ekibi

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page