top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Yürürlüğe GirdiSon yıllarda spor kulüplerinin borçları nedeniyle kapanması ya da işlemeyecek hale gelmesi üzerine, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi', TBMM'de Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 30 Mart 2022 günü kabul edildi. Kanun teklifinin kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, 31821 sayılı ve 26 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Toplamda 60 maddeden oluşan Spor Yasası'nın amacı, spor kulüplerini ve spor federasyonlarını çağın gereklerine ve ihtiyaçlara uygun hale getirmektir ve yasa, Türk kulüplerinin sportif başarılarını hedeflemektedir. Nitekim Kanun’un 1 numaralı ve “Amaç ve Kapsam” başlıklı maddesine göre kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenlemektir.”


Kanunda kısaca “Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri” bu yapıların organizasyon ve teşkilat yapısı, mali yükümlülükleri, Spor Federasyonları, “Cezai Hükümler” gibi bazı konular düzenlenmiştir. Kanun’un son, “Yürütme” başlıklı, 60 maddesine göre ise, kanunun hükümlerinin Cumhurbaşkanınca yürütüleceği belirtilmiştir. Düzenlemeler bir taraftan mali açıdan bütün sektörün kayıt altına alınmasını, diğer taraftan şeffaflık, demokratiklik ve denk bütçe anlayışıyla faaliyet gösteren spor kulüpleri ve federasyonlarının hayata geçirilmesini hedeflemektedir. Bunun yanında belirtmek gerekir ki, bu yasa yalnızca futbolu değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsamaktadır.


Getirilen düzenlemeler yakından incelendiğinde, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları hakkında bu kanunun uygulanmayacağı belirtilmiş, payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dâhil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketlerinin sermaye piyasası mevzuatına tabi olduğu belirtilmiş, spor anonim şirketleri için bu kanun ile getirilen hükümlerin, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanacağı belirtilmiştir. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda ise halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacağı belirlenmiştir.


“Kuruluş ve Tüzel Kişiliğin Kazanılması” isimli 3. maddeye göre spor kulüpleri, spor faaliyetlerine katılmak amacıyla gerçek veya tüzel farketmeksizin en az yedi kişi tarafından kurulabilecektir. Spor kulübü kurmak için kuruluş bildirimi, tüzük ve diğer gerekli evraklar ile birlikte bu kişilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Bakanlık belgelerin doğruluğunu altmış gün içinde inceler. Noksanlık tespit edilmesi halinde eksiklerin giderilmesi kuruculardan istenmektedir. Eksiklik altmış gün içerisinde giderilmezse başvuru bakanlık tarafından reddedilecektir. Eğer Bakanlık incelemesi sonucunda bir eksiklik bulamaz ise, spor kulübü bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil edilecektir. Tüzel kişilik bu tescil işlemi ile kazanılır. Bunun yanında spor kulübü tüzüğünün içermesi gereken asgari unsurlarda belirlenmiştir. Bunlar: spor kulübünün adı, gelir kaynakları, üyelik koşulları ve organları ile geçici yönetim kuruludur. Kuruluş bildirimi, tescilin şartları ve tüzüğün içeriği, gerekli belgeler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.Kulübün sona ermesi, faaliyetinden yasaklanması ve iptali halleri ise 9. maddede düzenlenmiştir.


Hem spor kulüplerinde, spor anonim şirketlerinde hem de üst kuruluşlarda denetim ve beyanname usulü aynıdır. 13. maddeye göre; Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve üst kuruluşların; ilgili mevzuat, tüzük ve esas sözleşmelerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları başta olmak üzere, idari ve mali her türlü işlem ve faaliyetleri Bakanlık tarafından denetlenecektir. Bakanlık denetimini bağımsız denetim kuruluşuna denetlettirmek suretiyle de gerçekleştirebilir.


Spor Anonim Şirketleri 14-17. maddeler arasında düzenlenmiştir. 14. madde spor anonim şirketi vasfının kazanılmasını ve kaybedilmesini düzenlemektedir. Buna göre; Ticaret Kanuna göre kurulan ve tüzel kişilik kazanan anonim şirketler, Bakanlık tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanacaktır. Bu şirketlerin tescil başvurusu Bakanlık tarafından otuz gün içinde karara bağlanacaktır. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunması hâlinde bu hususun otuz gün içinde giderilmesi istenir. Bu süre içinde bu aykırılık veya noksanlığın giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilecektir. Başvuruda mevzuata aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık giderilmiş olursa şirket spor anonim şirketi siciline tescil edilecektir.Diğer taraftan üçüncü fıkraya göre spor federasyonları, belirli liglerde yer alabilmek için spor anonim şirketi statüsünde olma yükümlülüğü ve bu şirketler için ödenmiş sermayesi bir milyon Türk lirasından az olmamak üzere asgari sermaye zorunluluğu getirebilecektir.Mali hükümler incelendiğinde, spor federasyonları, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için mali ilkeler ve düzenlemelere yer verilmiştir. Bununla birlikte gelir ve gider kalemleri tek tek sayılmıştır ve bu paralelde spor kulüpleri tüzüklerinde ve spor anonim şirketleri esas sözleşmelerinde bütçenin uygulanmasına ilişkin hususlara yer vermek zorundadır. Kanunla getirilen mali ilkeler ise kısaca; Şeffaflık ve güvenilirlik, Zamanlama, Denk bütçe, Sportif yatırımlara özendirme olarak sayılabilir.


Spor federasyonları ise 26-46. maddeler arasında düzenlenmiştir. Spor federasyonlarının kuruluş ve teşkilat yapısı, görev ve yetkiler gibi konular hüküm altına alınmıştır. Spor federasyonları ile ilgili olarak bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde, spor federasyonlarının kendi kuruluş kanunları, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu, 4721 sayılı Kanun ile 5253 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır. Spor federasyonları spor dalı ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Resmî Gazete’de yayımlanması ile tüzel kişilik kazanacaktır. Yeni kurulan spor federasyonlarının kuruluş ana statüleri Bakanlık tarafından hazırlanacak, spor dallarının Bakanlık tarafından belirlenecek ve teknik ve idari bakımdan spor federasyonlarına bağlanacaktır. Spor federasyonlarının genel kurulları Ankara’da yapılacak ve Bakanlık tarafından gözlemci görevlendirilecektir.


Cezai hükümlerin büyük kısmı getirilen mali düzenlemelere aykırılık halini düzenlemektedir. Buna göre, spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri ve hatta spor federasyonları adına veya hesabına yapılacak ödeme ve tahsilatlar, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılacaktır. Aksi halde Spor kulübü ve spor anonim şirketi başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri, yüz günden beş yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır. Bir diğer örnek Bakanlık’ın tahsis ettiği taşınmazlara Bakanlık ve diğer kamu kurumları tarafından tahsis edilen taşınmazlar ve sağlanan destekleri, kuruluş kanunu bulunan spor federasyonları da dâhil tahsis ya da destek amacı dışında kullanan kişiler ise bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Diğer taraftan Bakanlığın incelemesine sunulacak beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak veren kişiler, yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır.


Son olarak menajerlik ücretlerine ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiş, futbolcunun brüt yıllık gelirine göre tavanın belirleneceği belirtilmiştir. Menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunluluğu getirilmiş ve bu sözleşmeler de Bakanlık’ın denetimine tabii bırakılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Spor kulüpleri ve üst kuruluşlarının, en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını Kanun’da belirtilen hükümlere uygun hâle getirmesi ve kanun yürürlük tarihinden önce kurulan ve spor alanında faaliyet gösteren anonim şirketler, Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Kanunda kendileri için öngörülen yükümlülükleri yerine getirerek spor anonim şirketi hâline gelmesi zorunludur. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara, altı aya kadar ek süre verilebilecektir. Yine kanunun yürürlük tarihinden önce kurulan bağlı ve bağımsız spor federasyonları, bu Kanuna göre kurulmuş spor federasyonu olarak kabul edilecektir ve kanun yürürlük tarihinde federasyon başkanı olanlar ve Kanunun yürürlük tarihinden önce federasyon başkanlığı yapmış kişiler; görev sürelerine bakılmaksızın en fazla üç dönem daha görev yapabilecektir.Ünal&Partners Ekibi5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page