top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıUnal&Partners

Kısaca Anonim Şirketlerde Genel Kurul


Genel

Genel Kurullar, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı ile toplanan zorunlu anonim şirket organıdır. Genel kurul toplantıları olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı şekilde toplanabilir. Olağan toplantılar, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde yapılan toplantılardır. Olağanüstü toplantılar ise ihtiyaca göre, gerektiği zaman yapılmaktadır. Toplantı yeri aksine hüküm bulunmadıkça şirket merkezinin bulunduğu yerdir.


Sırası İle Genel Kurul Aşamaları

Genel kurulların nasıl düzenlenmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik olan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) çerçevesinde kural altına alınmıştır. Bu düzenlemelere göre genel kurulun toplanabilmesi için usulüne uygun olarak toplantıya çağrılması gerekir. Genel kurulu toplanmaya davet etme yetkisi kural olarak yönetim kurulundadır.


Genel kurul gündemi ise, kural olarak toplantıya çağıran tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, istisnalar saklı olmak kaydıyla, genel kurulda müzakere edilemez. Yönetim kurulu, genel kurul gündemini karar alarak belirler.


Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. İlanın en az iki hafta önce yapılması gereklidir. Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılması gerekir, ilk toplantı ilanında ikinci toplantı çağrısına ilişkin hüküm konulamaz. İlanda toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem, esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddelerin eski ve yeni şekilleri, çağrının kimin tarafından yapıldığı belirtilir.


Yönetmeliğin 32. maddesinde belirlenmiş konuların gündemde yer alması halinde, ilgili genel kurul toplantısında Bakanlık temsilcisinin yer alması gerekmektedir. Sermayenin artırılması veya azaltılması, yönetmelikte yer alan konular dâhilinde olduğundan genel kurul toplantısına katılması adına Bakanlıktan temsilci istenmelidir. Bu talep, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsile yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on gün önceden bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden elektronik ortamda müracaat edilmelidir.


Genel Kurul toplantısında görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. Tutanak, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanağın, toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir; aksi halde tutanak geçersiz olacaktır.


Toplantı sonunda toplantı başkanı genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını ve hazır bulunanlar listesi dahil toplantı ile ilgili diğer tüm belgeleri, derhal şirkete teslim eder; hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.


Yönetim kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda temsilcinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve ticaret sicili müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, derhal ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilir.Ünal§Partners Ekibi

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page